Algemene voorwaarden

Om U de laagste prijs te kunnen garanderen voor huurvoertuigen in perfecte staat en verzekerd, is Rent2Learn verplicht verschillende huurvoorwaarden op te leggen.

Rent2Learn stelt voertuigen, die netjes en goed onderhouden zijn ter beschikking van zijn klanten en verwacht van zijn klanten dat deze de voertuigen verzorgen als goede huisvader.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op onze website, bij de boorddocumenten van de huurauto en de huurder ontvangt bij ondertekening van het contract een copy.

 

1- Algemene voorwaarden.
FDW verbindt de begeleider met huidig contract. De begeleider dient zich vooraf te registreren als klant en ontvangt daarbij een identificatie nummer. Deze begeleider wordt hierna de " huurder " genoemd.
De prijs van de verhuring omvat een voertuig dat ter beschikking gesteld wordt met brandstof en een ongelimiteerde kilometerstand. De voorwaarden worden gedetailleerd hieronder beschreven.
De begeleider dient minstens 30 jaar oud en in het bezit te zijn van een definitief rijbewijs waarvan hij minstens 8 jaar houder is en dat afgeleverd werd door een Belgische Gemeente.
De leerling dient minstens 17 jaar oud en in het bezit te zijn van een voorlopig Belgisch rijbewijs dat het slagen van het theoretische examen van het rijbewijs aantoont.
De begeleider en de leerling verbinden zich ertoe de juiste gegevens van hun identiteitskaart te geven. Deze documenten moeten origineel en in goede staat zijn teneinde de perfecte en volledige lezing ervan toe te laten. Er mogen geen vlekken of doorhalingen op zijn, het mag niet om vervalsingen gaan en ze moeten officieel erkend zijn door de Belgische Staat. Deze documenten worden voor de verzekering en veiligheid gefotokopieerd. Rent2Learn verbindt zich ertoe om geen enkel ander gebruik, commercieel of ander, van deze kopieën te maken en beschermt de gehele anonimiteit van zijn klanten.
De huurder zal in geval van niet-naleving van het contract en in geval van ernstige nalatigheid verantwoordelijk worden gesteld voor de gelede schade.
Om verdere schade aan het voertuig te beperken, wordt Rent2Learn toegestaan om het voertuig onmiddellijk terug te nemen op welke plaats het zich ook bevindt en dit op kosten van de huurder.
Rent2Learn behoudt zich het recht de verhuur van zijn voertuigen te weigeren als de leerling of de begeleider in het verleden heeft aangetoond dat hij/zij de voertuigen niet gebruikten als « goede huisvader » en/of als er schade was bij een eerdere verhuring.
Rent2Learn behoudt zich het recht om een verhuring en/of reservering van zijn voertuigen te weigeren, wanneer de weersomstandigheden duidelijk onaangepast zijn om te leren rijden (ijzel-sneeuw...). Hierbij zal Rent2Learn geen enkele vergoeding moeten betalen indien dit zou leiden tot een annulatie.

2- Huurrooster - Tarief.
Het verhuren kan voor de duur van 2 uur plaatsvinden en dit volgens de vooropgestelde uurrooster, namelijk :

  • Per 2 uur: van 09u00 t/m 11u00, van 11u30 t/m 13u30, van 14u00 t/m 16u00, van 16u30 t/m 18u30, van 19u00 t/m 21u00.
  • Het huren is voor verschillende achtereenvolgende ritten mogelijk volgens de vooropgestelde uurrooster

Onze startprijzen bedragen 60,- € voor 02 uur . De prijzen van verschillende achtereenvolgende ritten
Zijn : 160,-€ voor 6, op het zelfde moment geboekte uren, 250,-€ voor 10, op het zelfde moment geboekte uren, 480,-€ voor 20, op het zelfde moment geboekte uren en 70,-€ voor de duur van het rij-examen.
De uren van teruggave moeten stipt gerespecteerd worden.
Per half uur vertraging, zal een sanctie van 40,- € gevraagd worden.

3- De voertuigen.
De huurder bevestigt bij ondertekening van huidig contract een voertuig te hebben ontvangen in perfecte staat van onderhoud, zonder merkbare gebreken, voorzien van alle legaal toebehoren, een herstellingskit, de boorddocumenten
(grijze kaart, verzekeringsbewijs en onderhoudsboekje) een contactsleutel en reservewiel. De huurder verklaart zich akkoord het voertuig zelf te moeten nazien.
Rent2Learn levert aan zijn klanten voertuigen die beantwoorden aan alle wettelijke technische voorschriften, die verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de leerling en de begeleider en die beschikken over een systeem van dubbele bediening zodat de begeleider steeds de controle over het voertuig blijft hebben.
De huurder verbindt zich ertoe om dit voertuig op de plaats terug te geven waar hij het in verhuring heeft ontvangen, op de datum en het uur die in het contract van verhuring worden vermeld en in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
Het is strikt verboden, op straffe van sancties, te roken, te eten of in de voertuigen te drinken die door Rent2Learn worden verhuurd.
Het aantal kilometers, dat tijdens het verhuren worden afgelegd, worden niet aangerekend en zijn ongelimiteerd .

4- Eigendom.
De huurder verkrijgt op geen enkele wijze het eigendomsrecht van het gehuurde voertuig. Hij zal dus vermijden gedrag te stellen dat de indruk zou kunnen geven dat het gehuurde voertuig hem toebehoort.
Om geen schade aan de rechten van Rent2Learn te berokkenen zal de huurder zijn hoedanigheid van 'huurder zijn', zijn lasten en reële rechten noch tegen betaling noch gratis kunnen afstaan. Dit zowel voor het voertuig, zijn uitrusting of zijn gereedschap.
De huurder zal binnen de 24 uur Rent2Learn per aangetekende brief verwittigen in volgende gevallen :

  • poging tot een beslag op het gehuurde voertuig ;
  • rechterlijke beslissing die de rechten van Rent2Learn zou kunnen aantasten op het gehuurde voertuig ;
  • in kennis gesteld zijn van een faillissement, bij een verplichte uitverkoop, vraag van akkoord of betalingsopschortingen waarvan hij het onderwerp zou zijn.

Alle kosten die door Rent2Learn worden gemaakt teneinde zijn rechten te beschermen zijn ten laste van de huurder.

5- De brandstof.
De voertuigen die voor een eenmalige rit in het uurrooster zijn gereserveerd, worden voorzien met minstens een halfvolle tank brandstof.
Voor een reservering van meerdere ritten in het uurrooster zullen de voertuigen met een volledige tank brandstof ter beschikking gesteld worden.
Gezien de brandstof deel uitmaakt van de prijs van de verhuring moet de huurder geen brandstof bijvullen alvorens het voertuig terug te geven. Echter moet er in het voertuig voldoende brandstof aanwezig zijn zodat het nog mogelijk is om naar een benzinepomp te gaan. Een voertuig dat wordt teruggebracht en waarvan de naald van de brandstof juist naast de reservestand staat, wordt aanzien als een gewenst gedrag.

 

6- Betaling - Waarborg – Verlenging.
Het verhuurde voertuig wordt pas ter beschikking gesteld als de reservatie betaald is.
Een bedrag van 250,- € wordt eveneens aan Rent2Learn bij de ondertekening van het contract en bij wijze van waarborg overhandigd. Dit bedrag wordt op het huurcontract vermeld. Deze waarborg zal, behalve bij niet-naleving van de algemene voorwaarden van de verhuring, volledig teruggegeven worden aan de begeleider bij de teruggave van het voertuig.
De huurder die de duur van verhuring wil verlengen moet zich bij de zetel van de vennootschap Rent2Learn na afloop van zijn duur van eerste verhuring aanmelden. Onder voorbehoud van beschikbaarheid, die door Rent2Learn en na betaling is besloten, van één of meerdere aanvullende ritten in het uurrooster, kan de huurder zijn leerproces voortzetten.
Geen enkele verlenging zal aanvaard worden zonder dat de huurder, in persoon en met het gehuurde voertuig, na afloop van zijn duur van eerste verhuring zich heeft aangemeld.

 

7- Verplichtingen van de huurder.
De begeleider is verantwoordelijk voor de goede begeleiding van het voertuig. Een dubbele bediening werd daarvoor geplaatst en de begeleider moet zich altijd als hoofdbestuurder van het voertuig beschouwen.
Enkel twee personen mogen met een voertuig dat bij Rent2Learn werd gehuurd rijden, namelijk de begeleider en de leerling wiens namen op het huurcontract vermeld staan. De begeleider kan alleen of met de leerling rijden.
De leerling moet steeds vergezeld zijn van zijn begeleider. Geen enkele andere derde, familie of niet, mag met een voertuig rijden dat door Rent2Learn wordt verhuurd zelfs als hij het definitieve Belgische rijbewijs in handen heeft en zelfs niet voor een korte afstand.
Alle wetgevingen en regelgevingen geldend betreffende verkeer, parkeerterrein, douane en vervoer naleven. Deze lijst is niet volledig.
Elke boete of inbreuk of andere willekeurige kosten en dit voor elke overtreding die zou begaan worden ten zijne laste nemen. Bij 'elke' overtreding of inbreuk die aan Rent2Learn wordt bekendgemaakt zal buiten het bedrag van deze overtreding of inbreuk een bijkomend bedrag van 20,- € betaald moeten worden door de huurder. Dit omwille van de administratieve kosten.
De begeleider verbindt zich ertoe om het voertuig dat hij huurt te gebruiken en te beheren als goede huisvader en er een gewoon, normaal gebruik van te maken. Hij zorgt er ook altijd voor alle waakzaamheid in acht te nemen.
Noch de begeleider noch de leerling mogen met het voertuig onder de volgende omstandigheden rijden :
1. indien ze zich onder invloed bevinden van ethyl-, genees-, narcotische middelen of niet over de controle van hun handelingen beschikken
2. voor ongeoorloofde doeleinden
3. in verband met elke wedstrijd, wedloop of snelheidswedstrijd; medewerking aan werkconflicten, oproer; of elke sport-, vakbond-, politieke of sociale manifestatie die handelingen van collectieve inspiratie van geweld kunnen tot gevolg brengen –
4. voor het gehonoreerde vervoer van personen of goederen
5. voor het vervoer van gevaarlijke, giftige, explosieve of corrosieve goederen –
6. buiten het Belgische nationale grondgebied
7. in overtreding met het verkeersreglement –
8. in overtreding met de handleiding van het voertuig
9. om een willekeurig voertuig of een aanhangwagen te duwen of te trekken.
De huurder verbindt zich ertoe om het voertuig gesloten en vergrendeld te houden, juist geparkeerd en om de boorddocumenten niet in het voertuig te laten buiten de gebruiksperiode.
De huurder verbindt zich ertoe om geen enkele reclame en/of wijzigingen op het gehuurde voertuig aan te brengen. Hij mag ook geen stickers, versieringen of inschrijvingen die op het voertuig staan wegnemen, wijzigen of wissen.
In geval van overtreding van de verplichtingen die in dit artikel worden bepaald, zal deze overeenkomst van rechtswege ontbonden worden en Rent2Learn zal het voertuig onmiddellijk kunnen terug nemen op welke plaats het zich ook maar bevindt en op kosten van de huurder.
De huurder wordt verantwoordelijk gehouden ten aanzien van Rent2Learn voor de schade die het gevolg zou zijn door het niet naleven van deze verplichtingen.

 

8- Onderhoud – Herstellingen.
De kosten van het normaal onderhoud van het gehuurde voertuig evenals de kosten van reparatie in verband met de normale mechanische slijtage van bovenvermeld voertuig worden volledig door Rent2Learn gedragen.
Geen enkel onderhoud en geen enkele reparatie zullen zonder de schriftelijke en voorafgaande overeenkomst van Rent2Learn uitgevoerd kunnen worden.
De huurder moet het olie- en water- en remvloeistofniveau controleren. Hij is verantwoordelijk voor elke schade die het gevolg zou zijn door zijn nalatigheid.
Rent2Learn neemt geen enkele verantwoordelijkheid op in verband met gebrek aan onderhoud en constructiefouten van het gehuurde voertuig.
Elk probleem aan het voertuig of het nu mechanisch, elektrisch, elektronisch of iets anders is, in verband met de slijtage of niet, moet telefonisch en zo snel mogelijk aan Rent2Learn gesignaleerd worden. De huurder dient het voertuig direct tot stilstand te brengen indien er zich een defect zou voordoen en mag het voertuig slechts in beweging zetten nadat hij een akkoord van een van de verantwoordelijken van Rent2Learn heeft ontvangen.

 

9- Verzekering
Rent2Learn heeft voor al zijn voertuigen een verzekering in Burgerlijkaansprakelijkheid Autoverzekering (BA) met een eigen risico van 1000;-; welke bij eventuele schade gedragen wordt door de huurder.
De verzekering dekt slechts de personen die vooraf door Rent2Learn werden geregistreerd.
De verzekeraar behoudt het recht om zich tegen de bestuurder en/of begeleider in geval van ernstige, opzettelijke fouten of overduidelijke nalatigheid(en) die door deze worden vastgesteld te keren.
Indien er schade aan het voertuig wordt vastgesteld ten gevolge van een ernstige en/of opzettelijke fout of door overduidelijke nalatigheid, heeft Rent2Learn het recht om de integrale waarborg van de huurder te eisen.
De huurder verbindt zich ertoe om zonder uitstel een verklaring van schade, zelfs miniem en om het even welk het is, aan Rent2Learn af te leggen. Hij moet eveneens alle redelijke maatregelen nemen om schade en de gevolgen hiervan te voorkomen en te verzachten.
De huurder zal nooit een betaling, een betalingsbelofte, een transactie of een verantwoordelijkheidserkenning kunnen doen of een schade bepalen zonder de voorafgaande goedkeuring van de verzekeraar.
Onze voertuigen zijn uitgerust met een anti-diefstal-code. In geval van diefstal in het voertuig moet de huurder onmiddellijk een klacht bij een politiedienst indienen en Rent2Learn hiervan op de hoogte brengen.

 

10- Waarborg - Sancties.
De hierna opgesomde sancties vormen geen "straf", maar hebben tot doel de kosten te dekken die Rent2Learn zal moeten ondergaan ten gevolge van een schadegeval.
In geval van schade die aan het voertuig wordt veroorzaakt wordt de waarborg van 250,- €, gelijktijdig betaald met de betaling van de verhuur, een voorschot van de kosten voor de expertise van de schade en van de latere reparaties.
De expertise wordt door een onafhankelijke deskundige vastgesteld en door Rent2Learn aangesteld. De waarborg dient ook ten provisionele titel (als gevolg van beschadiging, ongeval, diefstal, brand, natuurramp...). Deze waarborg wordt in afwachting van het vaststellen van de verantwoordelijken (beslissing van een rechtspraak) geblokkeerd en is niet intrest dragend voor de begeleider. Rent2Learn behoudt zich altijd het recht om een aanvullend bedrag op te eisen ingeval zijn
schade hoger zou zijn dan het bedrag van bovenvermelde waarborg.
Buiten de opgesomde gevallen wordt de waarborg bij de oplevering van het voertuig volledig aan de huurder teruggegeven.
Bij volgende situaties zal een bedrag van 50,- € worden afgehouden van de waarborg :

  • Breken van een zijruit, voor of achterkant (vermenigvuldigd met het aantal gebroken ruiten)
  • Verlies of diefstal van wettelijk toebehoren die met het voertuig worden geleverd (vermenigvuldigd met het aantal verloren of gestolen wettelijk toebehoren)
  • Verlies of diefstal van toebehoren die met het voertuig worden geleverd, (vermenigvuldigd met het aantal verloren of gestolen toebehoren)
  • Voertuig dat met een platte band ingeleverd wordt (vermenigvuldigd met het aantal platte banden)
  • Geur van tabak of alcohol in de wagen

11- Annulering.

De annulering van een gereserveerde verhuur moet uiterlijk 48 uur voor bovengenoemde verhuur gemeld worden.
Bij gebrek aan een annulering binnen deze termijn zullen de kosten van de verhuur volledig door de begeleider gedragen worden.

 

12- Afwezigheid van afstand doen.
Het feit dat Rent2Learn op een willekeurig moment de strikte toepassing van het geheel van de beschikkingen voorzien in deze algemene voorwaarden of om het even welk ander contractueel document waarvan zij de overhand hebben, maar niet geëist hebben, zal niet kunnen beschouwd worden als dat zij afstand zou doen van haar rechten.

 

13- Bevoegdheid van de Rechtbanken.
Het contract wordt door het Belgisch recht geregeld. Elk geschil dat zou voorkomen zal voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde, onder voorbehoud van het recht voor Rent2Learn om het geschil voor een andere even bevoegde rechtbank te dragen.

 

 

Rent 2 Learn

Goedkoop & Veilig je rijbewijs B halen? Voor de helft van de prijs van de rijschool? Huur dan een lesauto bij Rent2Learn!

Wij bieden u de mogelijkheid zelf  uw kind te leren autorijden met een lesauto voorzien van dubbele bediening, net als in de rijschool. jf readmore